GHID AJUTOR DE 1.200 DE LEI/ANIMAL/AN pentru RASELE BAZNA ȘI MANGALIȚA!

AJUTOR DE MINIMIS 1.200 LEI/AN! AGROINFO vă pune la dispoziție toți pașii pe care trebuie să-i urmați pentru a obține ajutorul de minimis de 1.200 de lei/scroafă/an pentru rasele de porci Bazna și Mangalița. Cererea de înscriere în program, cererea de plată, actele necesare, condițiile pe care trebuie să le îndepliniți.

BENEFICIARII PROGRAMULUI

a) producătorii agricoli persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale și întreprinderi familiale (II, IF), constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
b) producătorii agricoli persoane juridice.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

a) să dețină exploatații înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;
b) să dețină scroafe din rasele Bazna și/sau Mangalița, înscrise în registrul genealogic în secțiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate și înregistrate în RNE;
c) să dețină registrul exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 16 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;
d) să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minimum 4 purcei/an/scroafă, la o greutate de minimum 8 kg/cap;
e) să identifice, potrivit legislației în vigoare, purceii prevăzuți la lit. d);
f) să mențină efectivul de scroafe cu care s-a înscris în program pe toată perioada de derulare a acestuia.

CUANTUM AJUTOR

Valoarea ajutorului de minimis este de 1.200 lei/scroafă/an, cu condiția comercializării a minimum 4 purcei/ cap de scroafă/an la o greutate de minimum 8 kg/cap.

ATENȚIE! Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor care îndeplinesc condițiile într-o singură tranșă pentru fiecare scroafă.

CERERE. ACTE NECESARE

Cererile de înscriere în Program se depun la direcția județeană pentru agricultură în raza căreia aveți exploatația agricolă, ferma.

La depunerea cererii (mai jos aveți modelul), direcția pentru agricultură județeană (DAJ), respectiv a municipiului București, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.


CERERE DE ÎNSCRIERE
în Programul de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, conform art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“
(model)

Către Direcția pentru Agricultură a Județului .................................../Municipiului București

Subscrisa:

Persoana juridică/PFA/II/IF .............., ........, cu sediul în localitatea ................, județul .........., înregistrată la registrul comerțului cu nr. ....., CUI ..................., cod CAEN .................., deținătoare/deținător a/al codului de exploatație ANSVSA RO ......................., cont bancar deschis la ..............., reprezentată de .................., cu CNP ......................., în calitate de ........,

solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița potrivit art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“ și depun următoarele documente:
.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Declarații:
a) Declar că în anul …… dețin în exploatația cu cod ANSVSA un număr de ..... scroafe și estimez că voi livra spre comercializare un număr de ..... purcei înțărcați din rasele Bazna și/sau Mangalița cu greutatea de minimum 8 kg/cap.

b) Declar că am luat cunoștință de condițiile de eligibilitate pe care mă oblig să le îndeplinesc în vederea încasării sprijinului financiar solicitat.

c) Declar că în perioada anilor 2018-2020 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020, în oricare din formele de organizare conform art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020, după cum urmează:
Se înscrie actul normativ ............................ Suma ....................................................................... .

a) Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui control.

b) Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.

c) Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

NOTE:
Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia.

Documentele depuse în copie se certifică de către solicitant prin înscrierea sintagmei „conform cu originalul“, însușită prin datare și semnare.

Lista animalelor înscrise în Registrul genealogic:

Codul exploatației/Rasa/Numărul de identificare (crotalie)


 Solicitant
...............................
Verificat reprezentant DAJ,
..........................................
Aprobat director executiv DAJ,
................................................

În situația în care suma rămasă disponibilă (din cei 20.000 de euro, valoarea maximă a ajutorului de minimis la care aveți dreptul în trei exerciții financiare, în trei ani) după verificările făcute de direcțiile pentru agricultură împreună cu solicitantul ajutorului depășește suma potențial a fi primită corespunzătoare numărului de scroafe înscrise în cererea de înscriere în program, cererea se respinge.

ACTE CERERE DE ÎNSCRIERE

După efectuarea verificării, beneficiarii depun anual o singură cerere de înscriere în program, modelul îl aveți mai sus, însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/ actul în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, al solicitantului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz;
b) document din care rezultă că exploatația figurează înregistrată în RNE, cu animalele identificate și înregistrate în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare;
c) documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, în copie, după caz;
d) adeverință (aveți modelul mai jos) eliberată de asociația acreditată de Agenția Națională pentru Zootehnie pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea scroafelor în registrul genealogic al rasei, în secțiunea principală, detaliată pe crotalii;

e) registrul exploatației completat la zi din care rezultă numărul de scroafe înscrise în registrul genealogic al rasei deținute, în copie;
f) dovadă cont activ de disponibilități bancă/trezorerie.

Cererea de înscriere în program, însoțită de documente, poate fi transmisă la DAJ, respectiv a municipiului București și prin fax sau poștă sau în format electronic prin e-mail. Verificarea sumelor rămase sau potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează de către persoana împuternicită din DAJ și se comunică telefonic/fax sau în format electronic prin e-mail înainte de înregistrarea cererii de înscriere în program.

Direcția Județeană pentru Agricultură înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul unic pentru accesarea programului.

CERERE DE PLATĂ. ACTE NECESARE


Pentru primirea sprijinului, beneficiarii înregistrați în Registrul unic, depun cereri de plată după livrarea produșilor obținuți de la scroafele eligibile înscrise în cererea de înscriere, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii în care s-a realizat ultima livrare a purceilor, însoțite de copii ale următoarelor documente:
a) factură de vânzare din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului si numărul de animale comercializate;
b) avizul de însoțire din care rezultă numărul de purcei comercializați, greutatea totală/greutatea pe cap de animal comercializat și adresa exploatației cumpărătorului;
c) documentul de mișcare animale vii reglementat de legislația sanitar-veterinară în vigoare;
d) certificatul sanitar-veterinar pentru purceii comercializați;
e) registrul de monte și fătări din care rezultă produșii livrați spre comercializare.

Cererile de plată și documentele justificative se depun până cel târziu la data de 10 decembrie a anului pentru care se depune cererea.

Beneficiarii, înregistrați în Registrul unic, pot depune cererile de plată și documentele justificative la DAJ, respectiv a municipiului București, și prin fax sau poștă sau în format electronic prin e-mail.

DAJ verifică cererile de plată și documentele justificative. DAJ aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă beneficiarului se încadrează în plafonul maxim, adică în cei 20.000 de euro ajutor de minimis la care au dreptul fermierii sau alți beneficiari din agricultură pe durata a trei exerciții financiare, pe durata a trei ani.

Registrele unice, precum și documentația depusă pentru accesarea programului se păstrează la DAJ pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de minimis.

Direcțiile pentru agricultură întocmesc lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de ajutor de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

Lista se publică pe paginile de internet ale direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe pagina de internet oficială a instituției.

Direcțiile pentru agricultură efectuează verificarea la fața locului a menținerii scroafelor din cererea de înscriere, pe toată durata de derularea a programului.

Ajutorul de minimis acordat este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.

În cazul în care beneficiarul invocă forța majoră, așa cum este prevăzută de lege, acesta trebuie să prezinte direcției pentru agricultură județene inclusiv documente sanitar-veterinare justificative.

În cazul nerespectării prevederilor, precum și în situația atestării de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcării în orice mod a prevederilor hotărârii de acordare a ajutorului de minimis, beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2020, este de 1.000.000 lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020.

(HOTĂRÂRE nr. 365 din 7 mai 2020 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița", pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia)

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top