Imprimă această pagină

GHID INSTALARE TINERI FERMIERI! AJUTOR DE 50.000 DE EURO LA PACHET CU TEREN AGRICOL!

INFORMAȚII UTILE! AGROINFO vă pune la dispoziție informațiile utile, care vă ajută să obțineți sprijinul financiar, din Ghidul final pentru submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Informațiile ne sunt furnizate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

În cadrul acestei sesiuni de depunere de proiecte, vor beneficia de alocare distinctă tinerii cetățeni români (cu vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi și până la 41 de ani neîmpliniți la data depunerii Cererii de finanțare) din afara granițelor țării care se instalează ca șefi/manageri ai exploatației și care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile următoare:

- au absolvit în ultimul an calendaristic dinaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol: postuniversitar, universitar, preuniversitar, atât în țări membre UE sau în țări terțe UE;
- au avut un loc de muncă în țări membre UE sau în tări terțe UE, în domeniul agricol, cel puțin 3 luni în ultimul an dinaintea depunerii cererii de finanțare.

Atenție! Pentru dovada locului de muncă solicitanții vor prezenta un document oficial a cărui origine va fi autentificată prin apostilă emisă conform Convenției de la Haga. În cazul statelor nesemnatare a Convenției de la Haga se va face dovada rezidenței (cel puțin 3 luni în ultimul an anterior anului depunerii cererii de finanțare).

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:
Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.
Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;
Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic
stabilirea tipului de exploataţie, se utilizează referinţele la ha / capete de animale/ familii de albine pentru încadrarea în tipul de zonă.

*Pentru încadrarea proiectului în teritoriul ITI, terenurile sau efectivele de animale (cuantificate în ha/capete de animale/familii de albine) din teritoriul ITI trebuie să depăşească 50% din total terenuri/efective de animale din exploataţia vizată pentru sprijin - conform Anexei 17 - Lista UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI).

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:

persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
o individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);

asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.

ATENŢIE! Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic / asociat majoritar şi administrator) poate primi sprijin prin această sub-măsură.

În cadrul unei familii, doar unul din membri (soţ-soţie) poate să beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Măsurii 112 - Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submăsurii 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. De asemenea, în situaţia preluării exploataţiei de la soţ/soţie nu se acordă punctaj la selecţie pentru preluare integrală. Aceste condiţii vor fi verificate și în cadrul Cererilor de Finanțare depuse prin intermediul unui Grup de Acțiune Locală (GAL), cât şi celor din teritoriul ITI.

Verificarea se face și în cazul soțului/soției care a beneficiat de acest tip de sprijin (inclusiv prin Axa 3 LEADER 2007-2013 sau măsurile în temeiul art 19.alin 1 lit. i) din Reg. (UE) nr. 1503/2013, propuse de GAL-uri, pentru aceeași exploatație dar care o transferă în scopul aplicării pe sM 6.1 și care nu a finalizat Deciziile de finanţare din PNDR 2007-2013.

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie sa fie încheiate în numele solicitantului şi valabile la momentul depunerii Cererii de Finanțare.
În cazul clădirilor asupra cărora se intervine cu modernizări/ extinderi și a terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare și monitorizare a proiectelor.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea Cererii de Finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a proiectului cu mai mult de 15%.

Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.

Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici:
microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Vor fi eligibili solicitanții care desfășoară activitate agricolă numai prin intermediul formei de organizare în numele căreia solicită sprijinul, respectând totodată statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

să fie persoană fizică autorizată/ întreprindere familială/individuală sau persoană juridică română;
să acţioneze în nume propriu.

Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie să deţină părți sociale/ acţiuni în alte societăţi care desfășoară activități agricole sau în alte forme de organizare constituite conform OUG 44/2008, cu excepţia cooperativelor agricole şi grupurilor de producători.

Un tânăr fermier poate face parte dintr-o cooperativă agricolă sau un grup de producători, sau să se înscrie ulterior instalării într-o astfel de formă de asociere, cu condiţia menţinerii statutului de şef al exploataţiei agricole.

Instalarea tânărului fermier se desfășoară în următoarele etape:

Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier (care urmează să se instaleze) la Oficiul Registrului Comerțului ca microîntreprindere/întreprindere mică, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare (între timp, fermierul pregătește Planul de afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționează bunuri pentru noua întreprindere, etc.), iar înscrierea la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea economică prin care solicită sprijin, se face în acelaşi termen de maximum 24 de luni.
Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de finanțare pentru această sub-măsură.

Etapa II: Depunerea şi înregistrarea Cererii de finanțare însoţită de Planul de afaceri şi documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii Cererii de finanțare), precum și documentele anexă;
o implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
o înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată

Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a Planului de afaceri (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de plată).
o solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării.

Precondiții pentru gestionarea eficientă a planului de afaceri:

1. tânărul fermier (care se instalează) trebuie să îşi stabilească domiciliul în UAT-ul în care exploataţia este înregistrată;
2. în cazul în care tânărul fermier care se instalează, este sau va fi încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia;
3. sediul social al beneficiarului trebuie să fie localizat în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploataţia.
Depunerea dosarului cererii tranșei a doua de plată se va realiza astfel încât să nu se depăşească termenul de plată de 31.12.2023 prevăzut la art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Foarte important! Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânărul fermier trebuie să se afle în proces de instalare într-o exploataţie agricolă care are dimensiunea de minimum 12.000 SO (dimensiune minimă atinsă la momentul depunerii Cererii de finanțare şi nu constituie creare de condiții artificiale consolidarea exploatației înainte de depunerea Cererii de finanțare), iar înregistrarea pentru prima dată a microîntreprinderii/întreprinderii mici, sau pentru prima dată a unui cod CAEN agricol în cadrul întreprinderii deja existente prin care solicită sprijin, trebuie să aibă loc cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare la AFIR.

Foarte important! Condiţia de 24 de luni anterioare depunerii CF se aplică şi pentru înscrierea, pentru prima dată, la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei agricole deţinute de fermier, în calitatea de microîntreprindere/întreprindere mică, şi se aplică tuturor exploataţiilor, indiferent dacă ating, sau nu, dimensiunea minimă eligibilă la momentul înregistrării. Îndeplinirea condiţiei de eligibilitate privind dimensiunea minimă a exploataţiei se aplică la momentul depunerii Cererii de finanțare.

Tinerii solicitanți care sunt înregistrați şi autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 sau Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare de mai mult de 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare la AFIR, cu activități non-agricole (făra cod CAEN înregistrat în domeniul agricol), pot deveni beneficiari eligibili, numai în cazul în care, în termen de maximum 24 de luni înainte de depunerea Cererii de finanțare, întreprinderea solicitantă înregistrează şi autorizează un cod CAEN agricol care să fie, de asemenea, în acord cu domeniul proiectului pentru sM 6.1, înscriind ulterior exploataţia la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA.

Prin urmare, tinerii care solicită finanţare prin intermediul microîntreprinderii/întreprinderii mici înfiinţate cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare, sunt eligibili cu îndeplinirea simultană a următoarelor condiţii:

1. să nu fi înscris niciodată o exploataţie agricolă la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA;
2. să nu fi avut niciodată înregistrat un cod CAEN cu profil agricol, decât în intervalul de maximum 24 de luni, înaintea depunerii cererii de finanţare, în care este obligatorie înregistrarea codului CAEN agricol şi înscrierea exploataţiei agricole la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA.

Condiţia de 24 de luni cu privire la înregistrarea la ORC se aplică atât tânărului fermier, cât și microîntreprinderii/întreprinderii mici.

În cazul în care tânărul fermier a făcut parte în urmă cu mai mult de 24 de luni dintr-o altă întreprindere, ar putea fi eligibil cu condiţia să nu mai activeze la momentul depunerii Cererii de finanţare în nicio altă întreprindere (nici în calitate de asociat/nici în calitate de administrator), cu excepţia grupurilor de producători/cooperativelor agricole.

Foarte important! ”Înregistrarea tânărului fermier ca micro-întreprindere/întreprindere mică cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare” este cuprinsă în fișa tehnică a submăsurii sM 6.1 din cadrul PNDR 2014-2020 aprobat de Comisia Europeană, ca fiind o obligație care decurge din prevederile art. 19 alin (4) teza 1 din Regulamentul (UE) nr.1305/20135 cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ”Cererea de sprijin prevăzut la alineatul (1) litera (a) puctul (i)6 se transmite în cel mult 24 de luni de la data stabilirii”. Această obligație constituie o etapă obligatorie din cadrul procesului privind instalarea tânărului fermier, început și aflat în curs de desfășurare înaintea depunerii cererii de finanțare, fiind o condiție aplicată unitar de către toate statele UE și nu poate fi modificată prin dorința unui stat membru.

Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu poate combina măsuri/submăsuri diferite prin intermediul aceluiaşi plan de afaceri.

Tânărul fermier poate accesa sub-măsuri non-agricole în orice moment al derulării proiectului, cu condiţia ca planurile de afaceri să fie separate pentru fiecare sub-măsură şi să respecte condiţiile de accesare, în schimb, NU poate accesa nicio măsură care vizează activităţi agricole. Un beneficiar poate accesa alte măsuri/ submăsuri din PNDR 2014-2020 care vizează activităţi agricole, doar după finalizarea implementării Planului de Afaceri, respectiv după data plății sprijinului aferent celei de-a doua tranşe de plată.

O exploatație agricolă sau un tânăr fermier, NU pot primi sprijin prin această submăsură decât o singură dată.

NU este permisă preluarea de exploataţii agricole care au primit sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 2014-2020.

Pentru evitarea creării de condiţii artificiale, verificarea se face atât pentru tânărul fermier cât şi pentru cedenţi. NU este admisă fărâmițarea exploatațiilor agricole, în scopul creării în mod artificial de condiții necesare pentru a beneficia de sprijin (mai multe detalii privind înţelegerea condiţiilor artificiale, puteţi regăsi în Anexa nr. 16 Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020).

Se va verifica, începând cu momentul înregistrării tânărului fermier, istoricul exploataţiei preluate pentru evitarea fracţionării exploataţiilor cu dimensiunea mai mare de 50.000 SO în vederea accesării fondurilor FEADR.

În situația în care, o exploatație se preia de la propria Persoană Fizică, aceasta trebuie să preia integral exploatația agricolă deținută, fără a primi punctaj la selecţie. De asemenea, preluarea unei exploataţii de la soţ/soţie trebuie să fie integrală şi nu beneficiază de punctaj la selecţie, pentru preluarea integrală a exploataţiilor agricole. Este interzisă terţilor folosinţa sau administrarea exploataţiei agricole beneficiară de sprijin!

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici;
deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO (valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de finanțare);
deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre condițiile care vor fi dezvoltate în secţiunea dedicată formării profesionale la prezentul Ghid;
prezintă un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei submăsuri;
beneficiarul îşi va stabili domiciliul, sediul social precum şi locul de muncă - în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)7 în care este înregistrată exploataţia sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării Planului de Afaceri, ca o precondiţie a gestionării eficiente a Planului de Afaceri – în cazul în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare;
implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
solicitantul se angajează să devină fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013) în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării8;
înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de Afaceri);
în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor şi condiţia referitoare la existența platformei de gunoi de grajd nu este îndeplinită la momentul depunerii Cererii de finanțare, Planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu modalitatea de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu şi a legislaţiei aplicabile (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării Planului de afaceri) sau adaptări ale platformelor deja existente. În cazul în care exploataţia deţine amenajări privind gestionarea gunoiului de grajd, conformă cu cerinţele de mediu, în Planul de Afaceri se va descrie platforma şi conformitatea acesteia cu cerinţele normelor de mediu şi dacă este cazul, se vor atașa documente justificative;
în cazul înființării/ adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta: prevederile CBPA în vigoare, precum şi Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul tinerilor cetățeni români care au locuit în țări membre UE sau în tări terțe UE trebuie să fi avut loc de muncă în domeniul agricol în țări membre UE sau în țări terțe UE pentru cel puțin 3 luni în ultimul an dinaintea depunerii cererii de finanțare sau să fi absolvit în ultimul an dinaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol: postuniversitar,universitar, preuniversitar.

Pregătirea profesională a tânărului fermier

Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi și până la 41 de ani neîmpliniți la data depunerii Cererii de finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, să dețină competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
sau
formare profesională prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară , conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională
sau
competențe în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I15 de calificare profesională;
sau
evaluarea în cadrul unui centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale;
sau
angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranşă de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală. ).

Cerințele de mai sus sunt valabile și pentru fermierul cetățean român din afara granițelor țării care dorește să aplice în cadrul sM 6.1.

Pentru a îndeplini condiţia de eligibilitate privind formarea profesională, sunt acceptate certificate de formare profesională/calificare/instruire, sub numărul minim de 360 de ore (ţinând cont de cele explicitate în nota de subsol) eliberate atât de formatori recunoscuţi de către ANC, cât şi de formatori nerecunoscuţi, precum şi certificatele de calificare eliberate de ANCA.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:

50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO

40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:
75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (*cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare.

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat că tinerii fermieri care accesează submăsura 6.1, pe lângă bani, vor primi în concesiune până la 50 de hectare de teren agricol. Am identificat deja 50.000 de hectare de teren agricol disponibile la Agenția Domeniilor Statului, a spus șeful MADR, luni seara, la Agro TV.

Login pentru a posta comentarii