MADR: Scutire de impozit pentru silozuri, solarii sau grajduri. Cerere anuală pentru facilitatea fiscală!

Scutirea de la plata impozitului pentru o serie de clădiri cu funcționalitate agricole, precum sere, solarii, depozite de cereale, silozuri, grajduri sau clădiri destinate activității agrozootehnice deținute pentru creşterea animalelor și păsărilor. Pentru a beneficia de facilitatea fiscală producătorii agricoli trebuie să facă parte dintr-o cooperativă agricolă și să depună anual, până la 31 martie, o cerere la organul fiscal de care aparțin.

 

Normele privind scutirea fermierilor au fost cuprinse de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) într-un ordin, lansat joi 28 ianuarie în dezbatere publică, pentru stabilirea criteriilor și modalităților potrivit cărora membrii cooperatori și cooperativele agricole beneficiază de scutirile de impozit din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a beneficia de impozitul zero pe clădiri, membrii cooperatori trebuie să fi comercializat minimum 50% din producția valorificată în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutirea prin/către cooperativele agricole. De scutire beneficiază și Cooperativele dacă imobilele acestora sunt folosite pentru prestarea de servicii către membrii cooperatori, potrivit Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

”Clădirile cu destinație agricolă scutite de impozit trebuie să se afle în inventarul/patrimoniul cooperativelor agricole, al membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008. În cazul clădirilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pentru clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate deținute de membrul cooperator care respectă condiția de valorificare prin cooperativă”, aduce clarificări ordinul de ministru.

 

Scutire impozit clădiri: ce imobile sunt eligibile

Potrivit ordinului de ministru, clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole și prestării de servicii către membrii cooperatori sunt următoarele:

 • magazii, pătule, silozuri utilizate pentru depozitarea, prelucrarea şi conservarea produselor agricole și a furajelor, împreună cu anexele aferente acestora;
 •  construcţii agricole uşoare: barăci, magazii, şoproane și cabane cu destinație agricolă;
 • clădiri destinate activității agrozootehnice deținute pentru creşterea animalelor și păsărilor, inclusiv anexele aferente acestora;
 • amenajări piscicole și anexele aferente acestora, definite conform art.2, pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 •  depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale, materii prime și materiale auxiliare, construcţii de compostare, inclusiv anexele și spațiile administrative aferente acestora;
 • ateliere, hale de reparații și stocare a utilajelor agricole;
 • sere, solarii, răsadniţe, ciupercării și altele asemenea;
 • infrastructura secundară de irigații care cuprinde: stații de pompare de punere sub presiune, construcții hidrotehnice și conducte subterane.

Scutire impozit clădiri: adeverința de la cooperativa agricolă, obligatorie

Potrivit ordinului de ministru, pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri, contribuabilii, membri cooperatori trebuie să transmită organelor fiscale locale o cerere privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri. În plus se cere o serie de documentele justificative din care să rezulte că au comercializat minimum 50% din producţia agricolă valorificată prin/către cooperativa agricolă.

 

Documentele justificative care însoțesc cererea sunt: 

 •  adeverinţa eliberată de către cooperativa agricolă care să ateste calitatea de membru, cantităţile vândute de către contribuabilul, membru cooperator, prin/către cooperativa agricolă în anul calendaristic anterior celui pentru care se acordă scutirile, precum şi inventarul bunurilor declarate de membru şi care fac obiectul scutirilor;
 •  declaraţia pe propria răspundere întocmită de contribuabilul, membru cooperator, din care să reiasă: totalul cantităţilor de produse agricole comercializate în anul calendaristic anterior celui pentru care se acordă scutirile, cantităţile valorificate de acesta prin/către cooperativa agricolă în cadrul aceleiaşi perioade şi lista bunurilor cu destinaţie agricolă care fac obiectul scutirilor.

Confor MADR, mai departe organele fiscale locale trebuie să solicite de la direcţia pentru agricultură judeţeană producţia medie obţinută pe judeţ din exploatarea terenurilor agricole, a animalelor sau din activităţi agricole, după caz, care este comparată cu producţia vândută prin/către cooperativă, conform adeverinţei eliberate în acest sens, iar dacă se constată îndeplinirea condiţiei privind valorificarea a minimum 50% din producţia agricolă comercializată prin/către cooperativa agricolă respectivă, se procedează la acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren.

”Datele cu privire la producţia medie obţinută pe judeţ sunt comunicate de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi trebuie să fie identice cu cele pe care acestea le folosesc la calcularea normei de venit, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare”, se mai arată în documentul lansat de MADR.

Scutire impozit clădiri: Cooperativele sunt obligate să depună documente justificative, din care să rezulte că au prestat servicii către membrii cooperatori

În cazul scutirii de impozite pentru Cooperative, ministerul Agriculturii specifică faptul că pentru a beneficia de scutirea de la plată contribuabilii, cooperative agricole transmit organelor fiscale locale o cerere privind scutirea de la plata impozitului și documentele justificative, din care să rezulte că au prestat servicii către membrii cooperatori, respectiv:

 • inventarul clădirilor deținute în patrimoniu, care fac obiectul scutirilor;
 • copie după balanța de verificare a conturilor întocmită la sfârșitul anului precedent, din care să reiasă natura și valoarea prestărilor de servicii către membrii cooperatori evidențiate în conformitate cu prevederile din Legea Nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

”În vederea aplicării prevederilor prezentului ordin, scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă pe baza documentelor justificative, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior celui pentru care se acordă scutirea, prin care se atestă situaţia respectivă”, mai precizează MADR.

Cererea pentru scutirea impozitului se depune până la 31 martie

 

Conform ordinului MADR, contribuabilii, cooperative agricole și membri cooperatori, au obligaţia să depună anual cererea privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri, însoţită de documentele justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie a anului curent.

Contribuabilii, cooperative agricole evidențiază scutirea impozitului pe profit în cuprinsul formularului 101 ,,Declarație privind impozitul pe profit’’.

 

Sursa

https://agrointel.ro/158010/cooperative-scutire-impozite-cladiri-ferma-ordin-madr/

 

Login pentru a posta comentarii
Go to top