Program de 150 de milioane de euro pentru fermieri. Cum se alocă sumele prin licitație

 

Noi sume de care pot beneficia și fermierii români au fost publicate în Monitorul Oficial. Un plafon de 742.617.252 lei (150.038.842 euro) a fost alocat pentru achizițiile care urmează să fie făcute de la producătorii agricoli.

 

În Monitorul Oficial nr.728 de astăzi, marți – 8 august, a fost publicată Hotărârea de Guvern nr.652/2023 privind aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2023—2029, precum și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2023—2024. Documentul prevede sumele care sunt alocate pentru achizițiile de alimente de la producătorii români dar și organizarea de vizite a elevilor în ferme.

 

Lapte direct din fermă

Prin hotărârea de Guvern care a fost publicată în Monitorul Oficial au intrat în vigoare sumele alocate pentru implementarea Programului pentru școli al României în anul școlar 2023—2024, care cuprinde și ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/106.

Valoarea totală a programului pentru anul școlar 2023-2024 este de 742.617.252 lei (150.038.842 euro), din care:
– ajutor financiar din partea Uniunii Europene – 86.525.308 lei (17.481.626 euro), din care:

178.236 euro pentru fructe și legume;
303.390 euro pentru lapte și produse lactate;

– ajutor financiar național 656.091.944 lei (132.557.216 euro).

Bugetul total de 742.617.252 lei se utilizează după cum urmează:

– 94.782.996 lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 37.612.300 lei pentru derularea măsurilor educative aferente;
– 361.134.499 lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi 37.612.300 lei pentru derularea măsurilor educative aferente;
– 211.475.157 lei pentru acordarea gratuită de produse de panificație, exclusiv de la bugetul de stat.

 

Programul pentru școli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:

a) acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, precum și pentru preșcolarii și elevii incluși în învățământul special, de fructe și legume proaspete, de lapte și produse lactate și de produse de panificație în limita unei valori zilnice per preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz;
b) finanțarea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate.

Elevii vor vizita ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui

Potrivit sursei citate, măsurile educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anii școlari din perioada Programului pentru școli al României se implementează la nivelul fiecărui an școlar și sunt următoarele:

a) organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui și/sau la unități de condiționare, ambalare, depozitare și procesare a fructelor și legumelor și/sau la unități de procesare a laptelui, la sediul grupurilor și/sau organizațiilor de producători de fructe și legume și/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume și lapte, la stațiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creștere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expoziții, târguri sau la alte evenimente și/sau activități similare;

b) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume și de lapte și produse lactate, inclusiv degustarea de fructe și/sau legume proaspete și/sau miere, cu acordarea de premii, precum și organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii;

c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe și legume și de lapte și produse lactate sau de activități educative practice, organizarea de alte activități extracurriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate;

 

d) utilizarea de materiale didactice/educative care să prezinte preșcolarilor și elevilor informații adaptate vârstei despre obiceiuri alimentare sănătoase, agricultură, lanțuri de aprovizionare și produse locale, producția ecologică, producția sustenabilă și combaterea risipei alimentare.

Autoritățile competente la nivel local,  respectiv autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor, comunelor, orașelor, municipiilor și subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor optează, în funcție de preferințe și buget, pentru măsurile educative pe care le vor implementa pe durata cursurilor anilor școlari din perioada 2023—2029 și vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puțin o măsură educativă care însoțește distribuția de fructe și legume și cel puțin o măsură educativă care însoțește distribuția de lapte și produse lactate.

Autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor, comunelor, orașelor, municipiilor și subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligația informării Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu privire la măsurile educative realizate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor efectuate, în special cu privire la desfășurarea orei de Educație pentru sănătate ca materie opțională.

În acest caz, toți preșcolarii din grădinițele de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate cu program normal de 4 ore și toți elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular care beneficiază de acordarea gratuită de fructe și legume proaspete și lapte și produse lactate în limita unei valori zilnice per preșcolar/elev beneficiază de această măsură, iar autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor, comunelor, orașelor, municipiilor și subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor menționează numărul instituțiilor de învățământ beneficiare și numărul de preșcolari și elevi participanți.

Produsele acordate în școli sunt atribuite prin licitație 

Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative se organizează la nivel județean și/sau local și se stabilesc potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.

Autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor, comunelor, orașelor, municipiilor și subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt responsabile de elaborarea documentațiilor de atribuire și a documentelor-suport ale acestora, organizarea procedurilor de achiziție publică, desemnarea câștigătorilor, încheierea contractelor/acordurilorcadru cu furnizorii sau prestatorii, precum și monitorizarea și controlul distribuției produselor și desfășurării măsurilor educative.

 

Produsele pentru preșcolari și elevi selectate din lanțul scurt de aprovizionare

Hotărârea de Guvern publicată în Monitorul Oficial mai prevede că în elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate, ordonatorii principali de credite,  țin cont de produsele locale sau regionale și de produsele care provin din lanțul de aprovizionare scurt, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.

Sursa citată precizează că prin lanț de aprovizionare scurt se înțelege relația directă dintre producător/procesator și consumator, care implică un număr cât mai mic de intermediari, unde:

a) producătorul este persoana fizică sau juridică de pe a cărei exploatație se obțin fructe și/sau legume. Grupurile și organizațiile de producători de fructe și legume recunoscute conform legislației în vigoare, precum și cooperativele de producători de fructe și legume sunt considerate producători;

b) procesatorul este persoana juridică al cărei obiect principal de activitate îl reprezintă procesarea laptelui. Cooperativele de procesare a laptelui sunt considerate procesatori;

c) consumatorul este preșcolarul/elevul beneficiar al Programului pentru școli al României;

d) intermediar este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigură furnizarea produselor de la producător/procesator la consumator.

Autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor, comunelor, orașelor, municipiilor și subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor nu sunt considerate intermediari.

În termen de 30 de zile, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emit un ordin comun privind aprobarea documentației standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare, a criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanților, a factorilor de evaluare și a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziție publică de produse — fructe și legume, lapte și produse lactate și produse de panificație în cadrul Programului pentru școli al României.

Autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor, comunelor, orașelor, municipiilor și subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligația urmăririi respectării contractelor/acordurilor-cadru încheiate cu furnizorii, inclusiv la momentul furnizării fructelor, legumelor, laptelui și a produselor lactate și produselor de panificație în unitățile de învățământ.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/268018/program-de-150-de-milioane-de-euro-pentru-fermieri-cum-se-aloca-sumele-prin-licitatie/

 

 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este  autoritatea națională competentă pentru implementarea, controlul și acordarea de ajutoare financiare din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ și pentru realizarea măsurilor educative aferente.

Ultima modificare Miercuri, 09 August 2023 10:56

Login pentru a posta comentarii
Go to top