Despre AGROSTAR

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe „AGROSTAR" este o organizaţie profesională, democratică, fără caracter politic, constituită la nivel naţional, care reuneşte pe baza liberului consimţământ lucrători din societăţile  comerciale agricole, institute şi staţiuni de cercetare, societăţi comerciale de alimentaţie, tutun, producători agricoli, precum şi persoane care exercită o meserie sau o profesie în mod independent. A fost înfiinţată în anul 1990, având în componenţa sa peste 150 de sindicate din toate ramurile agriculturii ( cultura câmpului, avicultură, viticultură, horticultură, sindicate ale producătorilor şi fermierilor).    

Organele de conducere ale Federaţiei „AGROSTAR" sunt:  

- Conferinţa Naţională;
- Consiliul Naţional al Federaţiei;
- Biroul Executiv;
- Biroul Operativ;
- Comisia de cenzori;
- Filialele judeţene;
- Departamente funcţionale;
- Centre educaţionale şi de formare profesională.

Biroul Executiv coordonează următoarele departamente:                   
-  organizare;
-  organizare;
-  economic - marketing;
-  relaţii publice şi media;
-  juridic;
-  financiar - contabil, personal;
-  educaţie - formare;
-  programe şi relaţii internaţionale.

Valorile şi principiile fundamentale ale Federaţiei „AGROSTAR":
-   Federaţia„AGROSTAR" este o organizaţie sindicală profesională;
- Principalul său scop şi acţiunile sale se bazează pe respectarea următoarelor valori: solidaritate, acţiune colectivă, dreptate socială,respect  reciproc, democraţie, egalitate, de a promova, dezvolta, apăra
interesele profesionale, economice, sociale şi morale ale membrilor săi,fără discriminare de tip social, etnic, lingvistic, sexual şi religios;
- Rolul federaţiei este de a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pe plan economic, social şi cultural în mediu rural şi de a recunoaşte profesia de agricultor, în contextul integrării europene într-o piaţă comună competitivă;
          
Principii fundamentale:
Pentru a pune înpractică misiunea sa prin acţiuni concrete şi determinate. Federaţia „AGROSTAR" respectă principii certe ce au fost definite de-a lungul timpului ca fiind adevărate, şi chiar ghidează deciziile referitoare la direcţiile ceinftuenţează viitoarea noastră dezvoltare.


Potrivit acestor principii, avem în vedere următoarele:

  1. reprezentarea tuturor lucrătorilor şi a producătorilor agricoli ;

  2. controlul tuturor membrilor de sindicat pentru o funcţionare democratică, dinamică a vieţii sindicale;

  3. interesul colectiv trebuie să prevaleze asupra interesului individual atunci când trebuie luate decizii asupra direcţiilor prioritare sau asupra serviciilor ce urmează a fi dezvoltate;

  4. acţiunile colective, revendicările, prezenţa susţinută în faţa opiniei publice şi stabilirea parteneriatului sunt principii fundamentale ale sindicatului în a-şi susţine deciziile de strategie;

  5. federaţia va lucra, va lua poziţie şi fa adopta decizii care, nu numai să menţină, dar să ducă la dezvoltarea exploataţiilor, la dezvoltarea pjroprietăţii familiare, cu asumarea, în principal, a măsurilor de gestiune şi management;

  6. venitul producătorilor agricoi trebuie să aibă ca bază costul de producţie, şil să crească prin mecanismele de piaţă, apoi prin diverse instrumente complementare ce pot fi accesate ţinând cont de caracteristicile structurale şijconjuncturale ale sectorului, precum şi de piaţa produselor agricole;

  7. protejarea pe toate căile a sectorului agricol cu prioritate a fermei agricole sunt esenţiale în dezvoltarea activităţii agricole pe termen lung;

  8. dezvoltarea unei agriculturi susţinute şi „împrietenirea" cu mediul natural sunt elemente fundamentale ce asigură supravieţuirea şi dezvoltarea activităţii agricole pe termen lung, şi implicit a afacerilor fermierilor.

Obiectivele Federaţiei „AGROSTAR" sunt:


- adoptarea de măsuri, proiecte, programe prin care să crească productivitatea în agricultură;

- întărirea şi dezvoltarea pieţelor: funciară, a creditului, a materiilor prime şi a produselor agricole; - crearea unor organizaţii, instituţii şi organisme funcţionale care să permită sprijinirea producătorului agricol pe întreg lanţul tehnologic de producţie, întărirea rolului Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă prin reorganizarea instituţiei ca structură de sine stătătoare aflată sub coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

- creşterea rolului specialistului agricol la nivel central, regional, zonal şi local în organismele şi Instituţiile unde îşi desfăşoară activitatea;
- reducerea vârstei de pensionare pentru forţa de muncă angajată în agricultură şi anume cu 2 ani pentru bărbaţi şi cu 3 ani pentru femei;
- scutirea de la plata impozitului pe venit pentru salariat şi a C.A.S. pentru angajator în cazul angajării de absolvenţi din domeniul agricol (liceu, colegiu, facultate) pe o perioadă de 3 ani;
- adoptarea unor măsuri legislative cu privire la diminuarea evaziunii fiscale (facturi fiscale contrafăcute, nevămuirea corespunzătoare sub aspect numeric, cantitativ şi calitativ);
- susţinerea prin programe viabile a produselor obţinute în legumicultura (sere, solarii, culturi de câmp);
- dezvoltarea formelor moderne de comercializare a produselor proaspete şi perisabile, oferă avantaje atât producătorilor cât şi consumatorilor;
- explicarea şi simplificarea procedurilor de acces la programele de finanţare;
- acordarea de sprijin şi facilităţi fiscale reale pentru exploataţiile care obţin produse ecologice;
- adoptarea de programe prin care să se reducă presiunea componentelor generatoare de datorii asupra fondurilor alocate cercetării agricole;
- stoparea prin măsuri legislative a concurenţei neloiale venite din partea producătorilor de sămânţă neautorizaţi;
- sprijinirea unităţilor din zootehnie şi crescătorilor de animale şi păsări prin programe concrete şi reale, astfel încât pe piaţa internă să avem şi producător român de carne, ouă şi lapte;
- negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de ramură -Agricultură - şi grup de unităţi.

Ultima modificare Miercuri, 13 August 2014 11:37

Login pentru a posta comentarii
Go to top