Grupul țintă al proiectului este format din  620 de persoane din care 250 de persoane șomere, persoane inactive și 370 de persoane care au un loc de muncă din care  cel puțin 5 persoane cu dizabilități, iar  310 persoane (50%)  din grupul țintă vor fi persoane de sex feminin.


Fiecare persoană care va dori să facă parte din grupului țintă va trebui să:

 1. Completeze un chestionar de evaluare a potențialului antreprenorial
 2. Depună un dosar de înscriere - cu care va participa la procedura de analiza și selecție.

Structura dosarului de înscriere:

Fiecare persoană care va dori să facă parte din grupului țintă trebuie să participe la procedura de selecție și va trebui să depună un dosar de înscriere.

În cadrul acestei etape se vor verifica toate documentele ce constituie parte integranta a din dosarul de înscriere, ce va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere individuala de înscriere la activitățile proiectului
  Anexa 1;
 • Scrisoare de intenție antreprenorială
  Anexa 2;
 • Declarație de angajament
  Anexa 3;
 • Acord prelucrare date personale
  Anexa 4;
 • Declarație pentru evitarea dublei finanțări  și evitarea incompatibilității
  Anexa 5;
 • Chestionar motivație
  Anexa 6;
 • Declarația privind statutul pe piața muncii
  Anexa 7;
 • Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
  Anexa 8;
 • Chestionar de evaluare a potențialului antreprenorial
  - Anexa 9;
 • Documente care atesta statutul ocupațional pe piața muncii, după caz:
  • șomeri - adeverință de la Agenția de Ocupare a Forței de Munca/Carnet de indemnizat;
  • angajat - adeverință salariat;
  • persoana inactivă – adeverință student/declarație pe proprie răspundere persoana casnica;
  • persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).
 • copie după carte de identitate (din care să reiasă domiciliul/reședință) - Conform cu originalul și semnătura;
 • copie după certificat naștere - Conform cu originalul și semnătura;
 • copie după certificat căsătorie (unde este cazul) - Conform cu originalul și semnătura;
 • copie după ultimele diplome de studiu și alte calificări/perfecționări/ specializări - Conform cu originalul și semnătura;
 • CV și copii documente justificative care atesta ceea ce este menționat în CV - Conform cu originalul și semnătura
  - Model CV;

Criterii de eligibilitate grup țintă:

 • intenționează să înființeze o afacere nonagricola în mediul urban;
 • își au reședința sau domiciliul în regiunea Sud Est;
 • își au reședința sau domiciliul în urban sau rural, în regiunea Sud Est.
 • NU pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (persoane cu vârsta intre 16-24 ani care nu urmează nicio forma de învățământ și nici nu au un loc de muncă);
 • au studii minim obligatorii, liceale, medii, studii universitare, postuniversitare, doctorale
 • au disponibilitatea de participare la activitățile proiectului și doresc în mod deosebit să-și deschidă propria afacere.
 • se încadrează în categoria persoanelor fizice cu vârsta minima de 18 ani (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă);
  • șomeri –persoane care beneficiază de Legea 76/2002 și sunt în evidenta Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Munca;
  • angajat – persoane care au un loc de muncă și dețin  contract de muncă sau raport de muncă;
  • persoană inactivă – sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflata în șomaj (de ex. studenți, persoane casnice).
  • Pensionarii -  pot face parte din grupul țintă al prezentului apel în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile pentru acest apel;
  • Persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă - include și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).
 • Să nu facă parte din grupul țintă si sa nu beneficieze de finanțare în alte proiecte finanțate prin POCU Axa 3, Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
 • Să nu fi participat la aceleași activități pe niciun alt proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 sau Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și să nu fi beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (Prin aceleași activități se înțelege:  depunerea, selectarea, finanțarea și implementarea unui plan de afaceri pe aceeași activitate/cod CAEN cu care intenționez să particip la Concursul de planuri de afaceri în cadrul prezentului proiect.).
 • Să fie de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale furnizate în scopul proiectului “Start-up business – o șansă pentru tine si comunitatea ta!”, precum și a datelor aferente afacerii implementate prin ajutorul de minimis (după caz).

Observație:

În cazul în care copia nu este certificată de proprietar, conformitatea cu originalul a copiei se poate realiza și de experții de recrutare și monitorizare grup țintă, după vizualizarea documentului original prin aplicarea stampilei „conform cu originalul” și semnătura expertului.

Dosarele de grup țintă vor fi preluate, centralizate și transmite de către experții recrutare și monitorizare grup țintă spre analiza unei Comisii de selecție.


Anexe (click pentru a descarca documentele)

Anexa 1 - Cerere de inscriere la activitatile proiectului

Anexa 2 - Scrisoare de intentie

Anexa 3 - Declaratie angajament

Anexa 4 - Acord date personale dupa 25 mai

Anexa 5 - Declaratie evitare dubla finantare si incompatibilitate

Anexa 6 - Chestionar motivatie

Anexa 7 - Declaratia statut pe piata muncii

Anexa 8 - Formular inregistrare Sectiunea A

Anexa 9 - Chestionar de evaluare a potententialilor antreprenori

Model CV