Imprimă această pagină

NORME LA LEGEA VÂNZĂRII TERENURILOR AGRICOLE!

ORDIN MINISTRUL AGRICULTURII! Ministerul Agriculturii a publicat miercuri, 25 noiembrie 2020, pe site-ul oficial Normele metodologice la legea vânzării terenurilor agricole.

Potrivit acestor Norme, aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii, în vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de următoarele documente:

a) o fotocopie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
b) o fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare - cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
c) extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, vizată de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară cu evidențierea lungimilor tuturor laturilor a terenului suspus vânzării, după caz;
d) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
e) în caz de reprezentare, procura notarială în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/pașaport a împuternicitului persoană fizică;
f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
h) alte documente doveditoare, după caz.

Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, precum și Agenției Domeniilor Statului, dosarul tuturor actelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației.

Lista preemptorilor comunicată de către primării se poate completa ulterior transmiterii către structura centrală, respectiv către structurile teritoriale cu preemptorii care dovedesc această calitate şi depun la primării comunicări de acceptare a ofertei vânzătorului în perioada prevăzută de lege. În acest caz, primăriile comunică cu celeritate structurii centrale, respectiv structurilor
teritoriale, după caz, lista actualizată cu noii preemptori.

În termen de 45 de zile lucrătoare de la afişarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancţiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempţiune care doresc să îşi exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare.

În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang I: coproprietari, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv, depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente:

a) o fotocopie a BI/CI/paşaport persoană fizică, iar în caz de reprezentare se prezintă și procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei;
b) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanei juridice;
c) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/pașaport a împuternicitului persoană fizică;
d) o fotocopie a documentelor justificative care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una dintre categoriile: coproprietarii, rudele de gradul I, soţii, rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv;
e) acte de proprietate ;
f) acte de stare civilă;
g) alte documente doveditoare, după caz.

În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-devie, hamei, irigaţii exclusiv private și/sau arendașii depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente:

a) o fotocopie a BI/CI/paşaport pentru preemptorul personă fizică;
b) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică;
c) în caz de reprezentare, procura notarială în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o fotocopie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
d) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței;
f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la cumpărarea terenului pe care se află investiţiile agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private;
g) documente justificative pentru atestarea proprietății asupra investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private; înregistrarea activelor în proprietatea preemptorului situate pe terenurile ce fac obiectul vânzării;
h) contract de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei, încheiat şi înregistrat cu cel puţin un an înainte de data afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de valabilitate;
i) în cazul arendașilor persoane juridice, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte exercitarea controlului societății care are calitatea de preemptor arendaș, cu indicarea persoanelor desemnate, însoțită de dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul național stabilit pe o perioada de 5 ani anteriori înregistrării ofertei de vânzare;
f) alte documente doveditoare, după caz

În cazul în care, pe terenurile supuse vânzării pe care se află investiţiile agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private, prioritate la cumpărarea acestor terenuri o au proprietarii acestor investiții.

În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan preemptorii de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, arendașii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să deţină calitatea de arendaș în temeiul unui contract de arendare valabil încheiat şi înregistrat potrivit dispoziţiilor legale cu cel puţin un an înainte de data afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei;
b) să prezinte dovada domiciliului/reședinței situat/situată pe teritoriul naţional stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
c) să prezinte dovada domiciliului/reședinței situat/situată pe teritoriul naţional stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, în cazul asociaților persoanei fizice din structura acționariatului persoanei juridice care are calitatea de preemptor arendaș;
d) în cazul arendașilor persoane juridice cu acționariat altă persoană juridică, acţionarii care deţin controlul societăţii să facă dovada că sediului social sau secundar este situat pe teritoriul naţional și este stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
e) să prezinte actul de proprietate, extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoțit de extrasul de plan cadastral, vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară cu evidențierea lungimilor tuturor laturilor terenului vecin cu terenul ce face obiectul vânzării, în condițiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

În cazul exercitării dreptului de preempțiune de către proprietarii de terenuri agricole vecine, având ca obiect terenul agricol cu două sau toate laturile egale, prioritate la cumpărarea are proprietarul de teren agricol vecin, tânăr fermier

Documentele care certifică calitatea de preemptor rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, persoane fizice:

a) o fotocopie a actului de identitate: BI/CI/paşaport, iar în caz de reprezentare se prezintă și procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei;
b) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național;
c)o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului vecin cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare -cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
d) o fotocopie a extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoțit de extrasul de plan cadastral, vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară cu evidențierea lungimilor tuturor laturilor terenului vecin cu terenul ce face obiectul vânzării, în condițiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
e) contractul de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei, încheiat şi înregistrat cu cel puţin un an înainte de data afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de valabilitate;
f) documentele prevăzute la alin. (10) în cazul proprietarului de teren agricol, tânăr fermier;
f) alte documente doveditoare, după caz.

Documentele care certifică calitatea de preemptor rang III, proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, persoane juridice:

a) fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
b) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/pașaport a împuternicitului persoană fizică;
c)fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului vecin cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare - cumpărare, contract de donaţie, , sentinţă/decizie civilă definitivă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
d) fotocopie extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoțit de extrasul de plan cadastral, vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară cu evidențierea lungimilor tuturor laturilor terenului vecin cu terenul ce face obiectul vânzării, în condițiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
e) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la cumpărarea terenului ce face obiectul vânzării;
f) contractul de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei, încheiat şi înregistrat cu cel puţin un an înainte de data afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de valabilitate;
g) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte exercitarea controlului societății care are calitatea de preemptor arendaș, cu indicarea persoanelor desemnate, însoțită de dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul național stabilit pe o perioada de 5 ani anteriori înregistrării ofertei de vânzare;
h) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național, în cazul asociaților persoane fizice din structura acționariatului persoanei juridice care are calitatea de preemptor arendaș;
i) alte documente doveditoare, după caz.

În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan preemptorii de rang IV: tineri fermieri trebui să îndeplinească următoarele condiții:

a) persoană fizică în vârsta de până la 40 de ani, neîmpliniţi la data înregistrării comunicării de acceptare, care desfășoară activități agricole, cu domiciliul/reședința stabilit/stabilită pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare;
b) persoană fizică, reprezentant al persoanei fizice autorizată, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, în vârsta de până la 40 de ani, neîmpliniţi la data înregistrării ofertei de cumpărare;
c) desfășoară activități agricole în cadrul unei ferme/exploatații agricole, în care se instalează la șef de exploatație.

Documentele care certifică calitatea de preemptor pentru tânărul fermier persoană fizică/persoană fizică autorizată potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016:

a) fotocopie după actul de identitate: BI/CI/pașaport persoană fizică
b) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național;
c) în caz de reprezentare, procura notarială în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, precum şi o fotocopie a BI/CI/pașaport a împuternicitului persoană fizică; delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/pașaport a împuternicitului persoană fizică;
d) fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, a diplomei de studii de profil (diplome, certificate, adeverințe–de studii în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, diplome de absolvire studii– post liceale și liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agricolă, mecanică agricolă, diplomă de absolvire a școlii profesionale sau diplomă/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de Agenția Națională de Consultanță Agricolă ce conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă);
e) fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei a actului prin care se face dovada înregistrării la primărie a fermei/exploatației agricole;
f) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea și certificatul de înregistrare a persoanei fizice autorizate.
g) alte documente doveditoare, după caz

În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan preemptorii de rang V depun documentele de mai jos, în completarea  cărora se depune decizia motivată privind destinația strict necesară ceretării agricole a terenului ce face obiectul vânzării:

a) fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
b) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/pașaport a împuternicitului persoană fizică;
c)fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului vecin cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare - cumpărare, contract de donaţie, , sentinţă/decizie civilă definitivă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
d) fotocopie extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoțit de extrasul de plan  cadastral, vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară cu evidențierea lungimilor tuturor laturilor terenului vecin cu terenul ce face obiectul vânzării, în condițiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
e) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la cumpărarea terenului ce face obiectul vânzării;

În cazul în care niciun preemptor nu îşi manifestă intenţia de cumpărare, primăria afișează procesul verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune, cu mențiunea că se pot depune cereri de către potențialii cumpărători cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 41 din lege.

Potenţialii cumpărători pot depune la primărie un dosar care să cuprindă documentele doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 41 alin. (1) și (2) din lege, în termenul prevăzut la art. 4 1 alin. (3) din lege, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:

I. pentru persoanele fizice:
a) să prezinte dovada domiciliului/reședinței situat/situată pe teritoriul naţional stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
b) să prezinte dovada desfășurării activităților agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
c) să prezinte dovada înregistrării la autoritățile fiscale române cu minim 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

II. pentru persoanele juridice:
a) să prezinte dovada că sediul social sau secundar este situat pe teritoriul naţional și este stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
b) să prezinte dovada desfășurării activităților agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
c)să prezinte încrisuri din care să reiasă că, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minim 75% reprezintă venit din activități agricole;
d)asociatul/acționarul care deține controlul societății să aibă domiciliul situat pe terioriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
e) în cazul în care în structura persoanelor juridice controlul este deținut de alte persoane juridice, asociații/acționarii să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul naţional pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;

Pentru dovedirea condițiilor se depun următoarele documente:

I. pentru persoanele fizice:
a) cerere de înregistrare a ofertei de cumpărarea a terenului ce face obiectul vânzării;
b)o fotocopie a BI/CI/paşaport persoana fizică;
c) în caz de reprezentare, procura notarială în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, precum şi o fotocopie a BI/CI/pașaport a împuternicitului persoană fizică;
d)adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național;
e) adeverință emisă de primărie care să ateste desfășurarea de activități agricole pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare, în original;
f) adeverință emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală care să ateste înregistrarea la autoritățile fiscale române cu minim 5 ani anterior înregistrării ofertei, în original;
g) alte documente doveditoare, după caz.

II. pentru persoanele juridice:
a) cerere de înregistrare a ofertei de cumpărarea a terenului ce face obiectul vânzării;
b) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoatră activitatea;
c)în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/pașaport a împuternicitului persoană fizică;
d) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte exercitarea controlului societății, cu indicarea persoanelor desemnate, însoțită de dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul național stabilit pe o perioada de 5 ani anteriori înregistrării ofertei de vânzare;
e) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, prin care se aprobă cumpărarea terenului agricol oferit spre vânzare;
f) adeverință emisă de primărie care să ateste desfășurarea de activități agricole pe o perioadă de minim 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare, în original;
g) o fotocopie a BI/CI/paşaport pentru persoane fizice asociați în structura persoanei juridice, însoțită de adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național;
h) declarație pe propria răspundere a persoanei împuternicite să reprezinte persoana juridică, în formă autentică, din care să rezulte că, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, 75% reprezintă venituri din activități agricole așa cum sunt definite de art.103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
i) alte documente doveditoare, după caz.

INTEGRAL NORMELE METODOLOGICE PE SITE-UL MADR!

Login pentru a posta comentarii