Memoriu cu privire la reorganizarea zootehniei: „Desființarea ANZ va afecta întreg sectorul

 

 

Dr. ing Gheorghe Vaida, împreună cu alți ingineri zootehniști, dr.ing. Aurelia Manea Frăsin, dr.ing. Ion Roșu, dr.ing. Ionică Nechifor, dr. ing. Gheorghe Reman, dr. ing. Mircea Bara, dr.ing. Cătălin Manea, dr.ing. Florin Criste, au redactat un memoriu cu privire la consecințele pe care proiectul Ordonanței de urgență cu privire la anumite măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplină economico-financiară, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, le-ar avea asupra Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof.dr. G.K. Constantinescu”, dar și a zootehniei din România în general.

„Referitor la: Impactul proiectului de OUG privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplină economico-financiară, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, asupra Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof.dr. G.K. Constantinescu”

Zootehnia este știința care are drept obiect cunoașterea, reproducerea, creșterea, alimentația, ameliorarea și exploatarea animalelor domestice.

Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof.dr. G.K. Constantinescu” (ANZ), este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică și reprezentare teritorială în subordinea MADR, cu 280 funcții publice de execuție ocupate în mare majoritate de ingineri zootehniști cu experiență și 24 funcții publice de conducere ocupate, din care 18 funcții de șef birou, care se vor desființa conform unui alt proiect de Ordonanță de urgență. ANZ nu este Ordonator principal de credite, ci doar secundar, astfel încât Ministerul are sub control direct modul de utilizare și cheltuire a fondurilor bugetare.

Scurt istoric

Încă din perioada interbelică a existat o preocupare deosebită a înaintașilor noștri privind dezvoltarea sectorului zootehnic, domeniu extrem de important si util pentru țara noastră.

Agenția Națională pentru Zootehnie ”G.K.Constantinescu” este o instituție cu o veche tradiție și importanță strategică națională privind evoluția performanțelor animalelor de reproducție și gestionarea resursei genetice în România, astfel:
-în anul 1926 – prin „Legea creșterii, ameliorării și protecției sănătății animalelor domestice”, s-a înființat Institutul Național Zootehnic. Profesorul G.K.Constantinescu, a condus și organizat Institutul Național Zootehnic și este considerat ctitorul zootehniei moderne în România;
– în perioada 1948 – 1949, Institutul Național de Zootehnic a fost reorganizat, funcționând în continuare sub denumirea de Institut de Cercetări Zootehnice (ICZ), care avea în subordine Staţiuni de cercetare ştiinţifică cu activitate mixtă, respectiv desfăşurarea cercetării pe mai multe specii din zootehnie în aceeași unitate (Bonţida, Pădureni, Runcu, Ruşeţu, Popăuţi, Palas, Dulbanu, Mărculeşti, etc.).
– 1957 sub coordonarea ICZ se înfiinţează Centrele de Selecţie a Animalelor ale Consiliului superior al Agriculturii.
– 1970 ICZ se transformă în Centrul Republican de Reproducţie şi Selecţie a Animalelor (CRRSA);
– 1990 Centrul Republican de Reproducţie şi Selecţie a Animalelor se transformă în Centrul Naţional de Reproducţie şi Selecţie a Animalelor (CNRSA);
– 1996 Centrul Naţional de Reproducţie şi Selecţie se transformă în Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof.dr. G.K. Constantinescu”(ANARZ);
– 2014 Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof.dr. G.K. Constantinescu” devine Agenţia Naţională pentru Zootehnie “Prof.dr. G.K. Constantinescu” (ANZ).

Directorul general al ANZ, Florinel Bîrcă, alături de Florin Mihalcea, unul dintre cei mai reputați specialiști din cadrul ANZ

Activitatea actuală a ANZ

Pornind de la funcția de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul zootehnic, conform Legii 32/2019 a zootehniei, Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” este „Autoritatea competentă a statului în zootehnie” recunoscută de Uniunea Europeană pentru transpunerea şi implementarea legislaţiei europene privind domeniul său de activitate, autoritate cu reprezentare la nivel naţional prin structurile sale teritoriale”.

În anul 2016 a apărut Regulamentul UE nr. 1012/2016, privind condiţiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură, a suinelor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de la acestea, comerţului cu acestea şi introducerii lor în Uniune şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 şi a Directivelor 89/608/CEE şi 90/425/CEE ale Consiliului, precum şi de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor, denumit pe scurt „Regulamentul privind ameliorarea animalelor”. Acest Regulament este obligatoriu de aplicat in toate țările din Uniunea Europeana, începand cu 01.11.2018. Conform prevederilor acestui regulament Autoritatea competentă în domeniul ameliorării (ANZ) răspunde de:

 • recunoaşterea societăţilor de ameliorare şi a exploataţiilor de ameliorare şi aprobarea programelor de ameliorare desfăşurate, pe teritoriul geografic al României, de acestea, cu animale de reproducţie. În prezent pe teritoriul geografic al României își desfășoară activitatea 28 Societăți de ameliorare și 8 Exploatații de ameliorare recunoscute, care derulează 77 programe de ameliorare și la care participă 32.133 de crescători de animale și 118 Asociații de crescători, autorizate ca părți terțe în derularea programelor de ameliorare;
 • controale oficiale asupra operatorilor (asociații acreditate, ferme, stațiuni de testare etc).
 • furnizarea de asistenţă către alte state membre şi ţări terţe în cazul constatării unor cazuri de neconformitate;
 • poate efectua un program de ameliorare pentru rasele la care pe teritoriul geografic al României nu există nici o societate de ameliorare acreditată pentru desfășurarea programelor de ameliorare.
 • În prezent ANZ derulează asemenea programe de ameliorare, a înființat și conduce registrele genealogice pentru 13 rase de cabaline.

Agenția a fost desemnată ca Autoritate competentă și este publicată pe site-ul Comisie europene, în această calitate, la adresa: https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/member_states_en

Agenția își exercită atribuțiile de Autoritate competentă în teritoriu prin Centrele regionale de zootehnie (CRZ) și Oficiile Judetene de zootehnie (OJZ). ANZ/ OJZ /CRZ reprezintă autoritatea competentă în România și pentru emiterea paşapoartelor pentru ecvidee şi acordarea numărului UELN.

 

Agenția Națională de Zootehnie (ANZ) implementează la nivel național și alte Regulamente europene, astfel:

– Implementează Regulamentul (UE) 2022/2472 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Astfel, potrivit OUG nr. 61 din 30 iunie 2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, ANZ, verifică respectarea îndeplinirii normelor tehnice pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 1 şi realizarea parametrilor tehnici ai programului de ameliorare, etapizat pentru fiecare an de acordare a ajutorului de stat.

-Implementează Programul european de conservare al resurselor genetice animale, asigură actualizarea, dezvoltarea şi funcţionarea Băncii naţionale de gene animale, pentru menţinerea biodiversităţii genetice;

– Implementează Regulamentul nr. 262/2015 de stabilire, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind paşapoartele ecvideelor)„ care a intrat în vigoare la 01.01.2016 și a cărui Norme de aplicare au fost stabilite prin Ordinul ANSVSA nr. 248 din 20 iulie 2017 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor”. În baza acestui ordin ANZ răspunde de: monitorizarea la nivel național a activității de identificare şi înregistrare a ecvideelor, gestionarea bazei nationale de date a ecvideelor SIIE. De asemenea, acordă număr unic UELN (Universal Equine Life Number) și emite paşapoartele pentru ecvidee. https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/ms_info_en

Implementează Regulamentul (CE) nr. 617/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă;
– Implementează Regulamentul nr. 1366/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce priveşte ajutoarele din sectorul apicol.
Implementarea acestor Regulamente europene implică activități de autorizare, certificare, atestare, avizare, aprobări în zootehnie și activități de verificare, inspecție și control realizate la nivelul întregii țări.

Alte activități desfășurate de ANZ

– ANZ, prin specialiștii săi în ameliorare genetică, in calitate de Autoritate competentă a statului, aprobă si coordonează derularea programelor de ameliorare realizate de Societățile de ameliorare la animalele din speciile bovine, ovine, caprine și cabaline.
coordonează și supraveghează activitatea de reproducție a animalelor în cadrul programele de ameliorare, și nu numai, asigurând astfel:

 • producerea de tăurași autohtoni, testați amelioratori, pentru diminuarea dependenței de material seminal importat;
 •  obținerea și difuzarea de reproducători de rasă pură, din rasele locale de ovine și caprine;
 •  coordonarea activității de reproducție la albine pentru păstrarea rasei românești Apis Melifera Carpatica;
 •  coordonarea lucrărilor și recunoașterea a patru rase noi de ovine și a unei linii de ovine din rasa Karakul. Astfel, au fost create rasele: Oaia cap negru de Teleorman, Rovasi, Rasa de lapte Palas, Rasa de carne Palas, Rasa prolifică-Palas și linia Karakul -maro;
 •  înființarea și conducerea Registrelor Genealogice la rasele de taurine pentru carne până la preluarea acestora de către asociațiile crescătorilor;
 •  identificarea şi înregistrarea ecvideelor. În anul 2006, Agenţia a iniţiat procesul de identificare a ecvideelor, proces implementat cu succes având în vedere rezultatele ultimilor misiuni de auditare europene. În acest sens a dezvoltat o aplicaţie informatică SIIE – Baza naţională de date pentru ecvidee, aplicaţie informatică utilizată şi pentru gestionarea datelor din registrele genealogice şi emiterea certificatelor zootehnice, responsabilitatea autorităţii competente care derulează programe de ameliorare;
 •  procedurile de autorizare pentru implementarea prevederilor Legii 32/2019 a zootehniei cu privire la reproducția animalelor, așa cum este stabilit prin OM MADR 31/2021 de aprobare a procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfășoară activități și servicii în domeniul însămânțărilor artificiale la animale;
 • autorizarea punctelor de montă naturală și a reproducătorilor masculi stabiliti prin Ordinul 180/2020;
 •  procedura de înregistrare a stupilor așa cum a fost aprobată prin Ordinul 251/2017, pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor.

Așadar, numeroase activități tehnice desfășurate, în baza legislației europene și naționale, cu un impact major asupra tehnologiei de creștere, ameliorare și exploatare a animalelor din țara noastră.

Precizăm că activitățile desfășurate de ANZ nu se suprapun, sau nu sunt similare cu alte activități desfășurate de celelate instituții subordonate MADR. Prin activităţile desfăşurate, Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” îşi aduce aportul la efortul general de creştere a potenţialului genetic al raselor de animale, garantarea siguranţei şi securităţii alimentare.

Situația zootehniei în prezent

Față de cele prezentate mai sus, adăugăm faptul că Zootehnia din țara noastră trece printr-o situație dificilă, atât din punct de vedere organizatoric, al personalului de specialitate și al logisticii necesare, pentru desfășurarea întregii activități, cât mai ales tehnic, privind tehnologiile de creștere și exploatare pentru realizarea unor performanțe productive competitive, pe piața unică europeană.
Astăzi, sunt cerințe noi privind creșterea animalelor, având în vedere noile schimbări climatice, poluarea mediului, eficiența economică a exploatării în condițiile date. Se are în vedere sănătatea și bunăstarea animală, GES (gazele cu efect de poluare), eficiența conversiei furajelor, aport redus de hrană, rezistența sporită la boli, calitățile laptelui etc. Pe plan mondial, în țările cu zootehnie avansată, se aplică în mod curent Selecția genomică, MOET (ovulație multiplă și embriotransfer), FIV (fertilizare in vitro), embrioni și material seminal sexat, genetică personalizată etc. S-a ajuns ca, de la o vacă cu valoare genetică ridicată, să se obțină 50 – 100 de viței pe an, aceasta având un rol deosebit în ameliorarea efectivelor. A fost integrat microbiomul în strategiile de producție animală, se aplică sistemele de inteligență artificială, tehnologii inteligente, bioinformatică.

 

Astfel, în prezent:

 • valoarea producției din zootehnie reprezintă în jur de 23,5%, din valoarea productiei agricole globale, când ar trebui să reprezinte peste 50%, pentru o activitate normală și aducerea de plus valoare;
 • avem o zootehnie duală, sunt câteva unități, la toate speciile, care sunt performante, retehnologizate și modernizate ( 10 – 15 % ?, nu se știe exact) și obțin producții corespunzătoare, dar fermele mici și mijlocii, gospodăriile țărănești, care dețin încă efectivele cele mai mari de animale, la unele specii, în marea lor majoritate au probleme cu tehnologiile de creștere și exploatare, cu valorificarea producției, cu problemele de mediu. Obțin producții mici la costuri mari și nu sunt competitive pe piață, de aceea multe sunt scoase la vânzare;
 • producția de lapte la taurine în țara noastră este cea mai mică din UE, în jur de 3.600 Kg; Media UE 7682 kg; în Danemarca 11.097 kg, în Estonia 10.020 Kg, în Bulgaria 3.628 kg;
 •  majoritatea materialului seminal utilizat la însămânțări artificiale provine din import, de la tauri testați în alte țări, în alte condiții de mediu și la prețuri ridicate pentru crescători;
 •  fermierii, crescătorii de animale români nu beneficiază de noile rezultate ale cercetării în domeniului geneticii moleculare, ceea ce constituie un mare handicap;
 •  nu mai determinăm nici paternitatea animalelor în țară!!!
 •  impotăm cantități mari de produse agroalimentare și material biologic;
 •  asociațiile de crescători nu sunt sprijinite suficient pentru a se dezvolta și a putea oferi servicii de calitate crescătorilor;
 •  am cheltuit sume uriașe de bani, începând cu anul 2007, când am intrat în UE;
 •  nu avem consultanță tehnică de specialitate, în special pentru fermele mici și mijlocii, pentru gospodăriile țărănești (am desfiintat Agenția Națională de Consultanță)…și putem continua…

În acest context general, noi vorbim și de desființarea unor structuri zootehnice funcționale, care și așa, de la nivel de Minister până la nivel de UAT (comună), personalul este redus numeric. În anul 2010, când a fost o reducere de personal, din 800 de salariați ai Agenției la nivel național, deși se stabilise la Minister, conform procentului stabilit, să se reducă 300 de posturi, până la urmă la Guvern au fost reduse 500 de posturi!

Așa după cum am arătat mai sus, Agenția are acum un total de 304 funcții publice, insuficient pentru activitatea pe care trebuie să o desfășoare.

Dacă nu suntem suficient de atenți și să evaluăm corect și cu profesionalism situația actuală, există riscul afectării grave a capacității de coordonare și control a Autorității competente în domeniul zootehnic și de a pune în pericol îndeplinirea mandatului instituțional privind asigurarea conformității cu legislația europeană și protecția resurselor genetice animale.

Noi nu ne opunem reorganizării, dar susținem ca ea să fie făcută și cu participarea oamenilor cu experiență și viziune, cu rezultate, în acest domeniu. Este vorba de Securitatea alimentară a țării noastre.

Desființarea structurii ANZ are repercursiuni negative asupra sectorului

Desființarea ANZ și comasarea prin absorbție a structurilor sale funcție de activitățile desfășurate (nivel central și teritorial), la instituții diferite, subordonate MADR, va avea un impact negativ prin:

 •  se destabilizează un sistem funcțional, extrem de important pentru economia națională;
 •  pierderea acredităriii laboratoarelor care funcționează la nivelul ANZ (laboratoare de analiză a laptelui crud și a laboratorului de biologie moleculară);
 •  pierderea autorizării Centrului Național de Formare Profesională în Zootehnie și reducerea disponibilității în procesul de evaluare a competențelor profesionale, pentru ocupația „operator însămânțări artificiale la animale”, prin pierderea resursei umane calificate. Însămânțarea artificială a animalelor este principalul instrument in ameliorarea genetica a efectivelor. În prezent există o criză de operatorii de însămânțării artificiale, precum și de forța de muncă calificată în zootehnie;
 • în actuala structură organizatorică a ANZ, există pentru fiecare județ cel puțin un angajat calificat pentru evaluarea competențelor profesionale. Conform legislației evaluatorii trebuie să aparțină structurii organizatorice la nivelul căreia este autorizat centrul.

În ceea ce privește propunerea ca Oficiile Județene de Zootehnie să treacă în coordonarea APIA  (n.r.: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură), aceasta ar fi o mare greșeală profesională și tehnică. APIA este o Agenție de plăți, cu atribuții bine stabilite și acreditată ca Autoritate competentă pentru domeniul său de acivitate. Zootehnia, știința zootehnică, este mai mult decât APIA. Sigur, în campanii, cele două structuri pot colabora. Agricultura și Zootehnia nu se pot dezvolta numai cu bani de la bugetul național sau de la Uniunea Europeană, sunt necesare și măsuri tehnice proactive, care să asigure dezvoltarea sectorului, după modelul tărilor cu zootehnie avansată. De exemplu, în România nu s-a introdus și nu se aplică încă Selecția geonomică, o metodă modernă și actuală pentru evaluarea mai devreme a animalelor, scurtând intervalul între generații și dublând câștigul genetic, cu mari avantaje pentru fermieri.

 

Recomandări

1. Este important ca procesul de reorganizare să fie realizat într-un mod transparent și consultativ, cu implicarea tuturor părților interesate, inclusiv a specialiștilor cu experiență si viziune n domeniul zootehniei, astfel încât deciziile luate să fie bine fundamentate și să asigure continuitatea serviciilor publice de calitate în acest domeniu vital pentru agricultura românească și pentru economia țării.

2. Atunci când vorbim de reorganizarea zootehniei trebuie să avem în vedere toți actorii implicați într-un fel sau altul în dezvoltarea sectorului, fie că sunt structuri de stat sau private, de la nivel de Minister și până la judete, a învățământului și cercetării zootehnice, a Asociațiilor profesionale ale crescătorilor. Așa după cum se cunoaște rolul major în dezvoltarea sectorului îl au crescătorii de animale, fermierii, asociațiile crescătorilor, iar structurile statului trebuie să realizeze cadrul juridic necesar desfășurării activității conform legislației europene și nationale, atât sub aspect tehnic, cât și organizatoric, să aibă în vedere nevoile și solicitările crescătorilor.

3. Evaluarea formelor și a modului de sprjin acordat în sectorul zootehnic și luarea deciziilor care se impun.

4. Agricultura are două mari sectoare Cultura plantelor și Creșterea animalelor, și care produc materia primă pentru alte sectoare, la fel de importante din punct de vedere economic și social. În prezent, în MADR, există o Direcție simplă de Zootehnie, care cuprindea anul trecut 11 salariați !!! (acum am aflat că ar fi vreo 18), dintr-un total de circa 700 salariați, cât are Ministerul !!!. Foarte puțin. Și dorim ca valorea producției zootehnice să reprezinte 50% din valoarea globală a producției agicole! Se impune consolidarea acestui departament.

5. În anul 2011, în urma unui studiu realizat la Minister, doar 33 % dintre salariați erau de specialitate, respectiv, ingineri agronomi, inginerii zootehniști, medici veterinari, ingineri mecanici agricoli, absolvenți de industrie alimentară și economie agrară. Oare acum, cât este acest procent, se spune că ar fi și mai mic! Ar fi interesant și util pentru conduita de urmat, care este valoarea acestui procent în prezent. Fără personal calificat nu putem face performanță.

6. Legislația UE nu ne oprește cum să ne organizăm, dar să avem rezultate, fiecare țară membră UE își alege structurile organizatorice și tehnice în funcție de specificul lor. De aceea, este necesar să creăm și în țara noastră structurile adecvate care să-și aducă aportul la realizarea performanței în domeniu.

7. În mod concret, se impune ca, la nivel de Minister, să se reînființeze Departamentul de Zootehnie, o DIRECȚIE GENERALĂ DE POLITICI ÎN ZOOTEHNIE, care să fie consolidată cu personal de specialitae calificat în domeniu și suficient numeric. Dacă este criză și nu putem angaja, se pot găsi soluții în cadrul ministerului, personal cu experiență de la alte sectoare și care să fie pregătit, instruit și redistribuit apoi la acest Departament. Această Direcție generală a fost în structura organizatorică a Ministerului, când situația din Zootehnie arăta altfel, dar a fost desființată, din motive greu de înțeles, având in vedere importanța strategică a acestui sector în economia natională.

8. ANZ, cu personalul actual de la Balotești și cel de la nivel zonal și județean, din teritoriu, poate rămâne ca o Structură distinctă în cadrul acestei Direcții generale.

Față de punctul nostru de vedere exprimat mai sus, suntem oricând dispuși pentru detalii, încercând astfel, în mod constructiv, pe baza pregătirii de specialitae și a experienței pe care o avem, să ne aducem o modestă contribuție la oprirea declinului zootehniei românești și intrarea în normalitate, în vederea valorificării cât mai eficient a condițiilor propice existente în țara noastră, pentru creșterea animalelor.

În concluzie, desființarea Autorității competente în domeniul zootehniei (Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof.dr. G.K. Constantinescu”), fără o privire de ansamblu asupra modului în care este organizată și condusă Zootehnia românească, implică disfuncționalități mari în procesele activităților desfășurate în prezent, conform legislației europene și nationale, disfuncționalități în implementarea Regulamentelor europene și implicit modificarea întregii legislații naționale din domeniul zootehnic.

Cu respect,
Un grup de ingineri zootehniști:

 

Dr.ing. Gheorghe Vaida
Dr.ing. Aurelia Manea Frăsin
Dr.ing. Ion Roșu
Dr.ing. Ionică Nechifor
Dr.ing. Gheorghe Reman
Dr.ing. Mircea Bara
Dr.ing. Cătălin Manea
Dr.ing. Florin Criste.”

 

Sursa:

https://agrointel.ro/273506/memoriu-cu-privire-la-reorganizarea-zootehniei/

Ultima modificare Miercuri, 04 Octombrie 2023 07:35

Login pentru a posta comentarii
Go to top