Imprimă această pagină

CONTRACTUL DE ARENDA: Ce trebuie sa contina, CUM SE INREGISTREAZA si cine incaseaza SUBVENTIA DE LA APIA

Contractul de arenda este documentul in baza caruia se face arendarea bunurilor agricole. Cel mai frecvent, contractul de arenda se incheie pentru terenurile agricole, inclusiv pasuni, livezi sau plantatii viticole, dar poate fi incheiat si pentru animale, constructii sau utilaje agricole, potrivit Agrointeligenta.

Contractul de arenda este foarte important pentru ca el stipuleaza exact intelegerea dintre proprietar si arendas. El are, de regula, o anumita forma, iar un model de astfel de contract puteti solicita la Primarie sau la un birou notarial. Daca nu aveti contract-tip, dar si in cazul in care el exista pentru a fi completat, aveti grija ca el sa contina, obligatoriu, urmatoarele elemente stipulate foarte clar si conform cu realitatea:

– partile contractante si domiciliul sau sediul acestora;
– obiectul contractului, complet si precis determinat; obiectul contractului trebuie sa cuprinda descrierea amanuntita a tuturor bunurilor agricole arendate, inventarul acestora si planul de situatie al terenurilor;
– obligatiile fiecareia dintre parti, expres si complet mentionate;
– durata arendarii;
– arenda, modalitatile si termenele de plata a acesteia;
– raspunderile fiecarei parti; orice suprafata de teren sau orice alt bun agricol ce se va retine de catre proprietar, uzufructuar sau detinator legal se vor specifica separat in contract;
– alte clauze convenite de parti si permise de lege.

DOCUMENT UTIL – MODEL DE CONTRACT DE ARENDA

Contractul de arendare se intocmeste in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte si un exemplar care se depune la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla bunurile arendate, in termen de 15 zile de la data incheierii. Acesta se inregistreaza intr-un registru special, tinut de secretarul consiliului local. Cand bunurile arendate sunt situate in raza teritoriala a mai multor consilii locale, cate un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local in a carui raza teritoriala sunt situate bunurile arendate.

Taxele de redactare si inregistrare a contractului de arenda sunt in sarcina arendasului.

Ca si durata a contractului, legislatia in vigoare prevede ca durata arendarii nu poate fi mai mica de 5 ani.

In cazul plantatiilor de vita de vie, de pomi, de arbusti fructiferi, de hamei si duzi in declin, durata arendarii poate fi mai mica de 5 ani in functie de starea plantatiei si, respectiv, de durata de exploatare ramasa.

Pentru suprafetele de teren mai mici de 1 ha, a caror dare in arenda este justificata de lipsa temporara a mijloacelor de productie materiale si financiare, de absenta din localitate sau de motive de sanatate, durata arendarii poate fi sub 5 ani.

In contract este recomandabil sa fie trecuta perioada pentru care se incheie contractul de arenda (in acest caz contractul fiind incheiat pe o perioada determinata). Cu toate acestea, se poate intampla şi ca in contract perioada sa nu fie una determinata (in acest caz contractul fiind incheiat pe o perioada nedeterminata). In acest ultim caz, daca durata nu este determinata, arendarea se considera a fi facuta pentru toata perioada necesara recoltarii fructelor pe care bunul agricol urmeaza sa le produca in anul agricol in care se incheie contractul.

In contract este recomandabil sa fie inserata obligaţia arendaşului  de a asigura bunurile agricole pentru riscul pierderii recoltei ori al pieirii animalelor din cauza unor calamitaţi naturale. Reţinem ca (chiar in lipsa de stipulaţie expresa in contract) subzista aceasta obligaţie a arendaşului conform legii.

Cine ia banii din subventiile APIA: proprietarul terenului sau arendasul?

Banii din subventiile APIA sunt incasati de arendas, cel care ia terenul in arenda si implicit lucreaza pamantul. Pe 8 martie, in Comisia de Agricultura din Camera Deputatilor, a fost eliminat din legislatie termenul de 1 decembrie ca data limita de valabilitate a contractelor. Contractele de inchiriere/arenda trebuie sa aiba valabilitate la data depunerii cererii de plata.
Dupa votul din Comisia pentru agricultura, modificarea legislativa trebuie supusa votului din plen si apoi legea asteapta promulgarea presedintelui Klaus Iohannis si publicarea in Monitorul Oficial pentru a intra in vigoare.

La APIA, fermierii care lucreaza pamant in arenda au aceleasi drepturi la subventii ca si proprietarii de terenuri.

Cum se face inregistrarea contractului de arendare

• arendasul (cel ce ia in arenda, n.red.) trebuie sa depuna un exemplar al contractului de arenda la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla bunurile agricole arendate, pentru a fi inregistrat intr-un registru special tinut de secretarul consiliului local. Cand bunurile arendate sunt situate in raza teritoriala a mai multor consilii locale, cate un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local in a carui raza teritoriala sunt situate bunurile arendate.
• arendatorul (cel care da in arenda, n.red.) are obligatia inregistrarii contractului incheiat intre parti, precum si a modificarilor survenite ulterior, in termen de 30 zile de la incheierea/producerea modificarii acestuia, la organul fiscal competent, respectiv la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul.

Contractul de arenda poate fi incheiat si la notar, dar nu este obligatoriu. Daca contractele de arendare sunt incheiate in forma autentica, precum şi daca sunt inregistrate la consiliul local, acestea constituie, in condiţiile legii, titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi in modalitaţile stabilite in contract.

Cum se poate prelungi „din oficiu” un contract de arenda

Potrivit art. 1848 alin. 1 din Noul Cod Civil (NCC), contractul de arendare se reinnoieşte de drept (fara a fi necesare alte formalitaţi), pentru aceeaşi durata, daca niciuna dintre parţi nu a comunicat cocontractantului in scris refuzul sau cu cel puţin şase luni inainte de expirarea termenului, iar in cazul terenurilor cu destinaţie agricola, cu cel puţin un an. Daca durata contractului de arendare este de un an sau mai scurta, termenele de refuz al reinnoirii prevazute la art. 1848 alin. 1 din NCC se reduc la jumatate.

In cazul in care arendatorul doreşte sa vanda bunurile agricole arendate, trebuie respectat dreptul respectiv, arendaşul avand drept de preempţiune*, care se exercita in conformitate cu art. 1849 din  NCC, cu trimitere la regulile generale de la art. 1730-1739 din NCC.

Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 17/2014, potrivit art. 4 alin. 1 din legea  respectiva, instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan se face cu respectarea condiţiilor de fond şi de forma prevazute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, şi a dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului roman, prin Agenţia Domeniilor Statului, in aceasta ordine, la preţ şi in condiţii egale.

Drepturile şi obligaţiile ce tin de contractul de arenda

Iata ce drepturi dar si obligatii are arendatorul:
• sa predea terenul agricol arendaşului la termen şi in condiţiile stabilite de prezentul contract;
• sa il garanteze pe arendaş de evicţiune totala sau parţiala, precum şi de viciile ascunse ale lucrului pe care il arendeaza;
• sa nu ia niciun fel de masuri in legatura cu exploatarea terenului arendat, de natura sa-l tulbure pe arendaş;
• sa controleze oricand modul in care arendaşul exploateaza terenul arendat. Pe timpul controlului, arendatorul va fi insoţit de arendaş sau de un imputernicit al acestuia;
• in caz de tulburari ale terţilor in exploatarea normala a terenului, sa acţioneze impreuna cu arendaşul, potrivit legii, pentru incetarea actelor de tulburare;
• sa plateasca taxele şi impozitele datorate pentru terenurile arendate;
• sa il incunoştinţeze in scris pe arendaş de intenţia sa de a reinnoi sau nu contractul cu cel puţin un an inainte de a expira prezentul contract;
• sa primeasca, la incetarea contractului, terenul care a facut obiectul acestuia.

Drepturile şi obligaţiile arendaşului sunt urmatoarele:
• sa primeasca terenul arendat la termen şi in condiţiile stabilite de prezentul contract;
• sa foloseasca terenul pe care l-a arendat in scopul exploatarii agricole, in condiţiile stabilite prin contract;
• sa menţina potenţialul de producţie şi sa nu degradeze terenul arendat;
• sa nu schimbe categoria de folosinţa a terenului arendat fara acordul scris al arendatorului;
• sa plateasca arenda la termen;
• sa ceara acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiţii pe teren;
• sa suporte taxele de incheiere, inregistrare şi publicitate a contractului de arendare;
• in vederea recuperarii daunelor produse de calamitaţi naturale, sa incheie contracte de asigurare a culturilor pe care le infiinţeaza pe terenul arendat;
• sa comunice arendatorului şi sa solicite acestuia sa intervina in cazurile in care este tulburat de terţi in exploatarea terenului arendat;
• sa incunoştinţeze in scris pe arendator de intenţia sa de a reinnoi sau nu contractul cu cel puţin un an inainte de a expira prezentul contract;
• la incetarea contractului, are obligaţia de a restitui terenul arendat in starea in care l-a primit de la arendator;
• sa plateasca impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat;
• are dreptul de preempţiune in cazul instrainarii prin vanzare de catre arendator.

Sursa: Agrointeligenta

Login pentru a posta comentarii