Imprimă această pagină

SUBVENTIILE APIA pentru PAJISTILE COMUNALE – cine le incaseaza si in ce conditii!

Ordin al ministrului agriculturii, Petre Daea, pentru fermierii care inchiriaza/concesioneaza pajistile comune. Potrivit unui document aflat in dezbatere publica pe site-ul MADR, sunt propuse o serie de modificari care vor fi in vigoare doar dupa publicarea in Monitorul Oficial!

Asfel, potrivit noilor propuneri, alineatele (1) si (2) ale articolului 61 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 61.(1) In conformitate cu art. 71 alin. (1) din ordonanţa, in cazul pajistilor comunale concesionate/inchiriate in condiţiile legii de catre asociaţiile crescatorilor de animale, beneficiarii plaţilor pot fi:

  • a) membrii asociaţiei care asigura incarcatura cu animale pe suprafaţa de pajiste concesionata/inchiriata. Calculul suprafeţelor aferente fiecarui membru se efectueaza proporţional cu 2  numarul de UVM ale fiecarui membru in parte cu care asigura cel puţin incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha prin pasunat, la data depunerii cererii unice de plata, pentru suprafaţa concesionata/inchiriata de catre asociaţie. Fiecare membru al asociaţiei, solicitant al plaţilor directe in calitate de fermier activ, prezinta la APIA dovada utilizarii legale a acestor suprafeţe de pajisti permanente, respectiv copia de pe contractul de concesiune/inchiriere al pajistii de catre asociaţie si copia centralizatorului care cuprinde acordul asociatiei, datele de identificare, numarul de animale cu care pasuneaza fiecare membru al asociaţiei, codurile de identificare a exploatatiilor zootehnice ale membrilor din Registrul national al exploatatiilor, precum si suprafeţele alocate pe fiecare membru. Fiecare membru al asociaţiei, in calitate de beneficiar al plaţilor, declara la APIA in cererea unica de plata suprafeţele utilizate de pajiste permanenta comunala care ii revin, folosind codul de cultura aferent pajistilor permanente utilizate in comun, in cazul suprafeţelor utilizate in comun, fara delimitare fizica in teren; sancţiunile se calculeaza proporţional cu suprafaţa declarata de catre fiecare fermier, membru al asociaţiei, in blocul fizic in care a fost constatata neconformitatea. Centralizatorul se intocmeste anual de catre asociaţie, se vizeaza de catre primarie;
  • b) asociaţia crescatorilor de animale care asigura incarcatura cu animale pe suprafaţa de pajiste concesionata/inchiriata de minim 0,3 UVM/ha, prin pasunat. Asociaţia crescatorilor de animale intocmeste un tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plata de catre asociaţie, datele de identificare, codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice ale membrilor din Registrul naţional al exploataţiilor, numarul de animale cu care pasuneaza fiecare membru al asociaţiei, precum si suprafeţele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se intocmeste anual, se vizeaza de catre primarie. La acesta se anexeaza copia conform cu originalul a hotararii adunarii generale a membrilor asociaţiei crescatorilor de animale privind utilizarea fondurilor.
  • c) asociaţia crescatorilor de animale care efectueaza activitatea agricola pe suprafaţa de pajiste concesionata/inchiriata, asigurand cel puţin incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha, prin pasunat cu animalele inregistrate in exploataţia asociaţiei pe perioada pasunatului in tabere de vara, conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitarveterinara a unitaţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanataţii si al bunastarii animalelor, a unitaţilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritaţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Asociaţia crescatorilor de animale intocmeste un tabel centralizator care cuprinde acordul membrilor privind depunerea cererii unice de plata de catre asociaţie, datele de identificare, codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice ale membrilor si al asociatiei din Registrul naţional al exploataţiilor, numarul de animale cu care pasuneaza fiecare membru al asociaţiei, precum si suprafeţele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se intocmeste anual, se vizeaza de catre primarie si este prevazut in anexa nr. 2. La acesta se anexeaza copia conform cu originalul a hotararii adunarii generale a membrilor asociaţiei crescatorilor de animale privind utilizarea fondurilor.

Atentie! Asociaţiile crescatorilor de animale prevazute la alin. (1) lit.b) si c) nu mai pot solicita plaţi pentru suprafeţele care au fost solicitate la plata individual de catre membrii acestora.”

La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  • „a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinand formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeasi forţa juridica, cum ar fi de exemplu, hotarare judecatoreasca definitiva, contract de vanzare-cumparare, iar in lipsa acestor documente, adeverinta emisa de primaria pe raza careia se afla terenurile agricole;”
  1. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „
  • a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinand formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeasi forţa juridica, iar in lipsa acestor documente, adeverinta emisa de primaria pe raza careia se afla terenurile agricole;”

La articolul 44 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  • „b) au consumat cu animalele inscrise in RNE pe care le deţin in ferma, minim 1,9 tone mazare/ha procesata, si/sau au stocat in vederea procesarii minim 1,9 tone mazare/ha obţinuta in ferma pentru consumul cu acestea. Verificarea eligibilitaţii pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevazute in anexa nr. 51, intocmita si semnata de catre fermier;”

Articolul 481 se abroga.

  1. La articolul 72 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  • „c) efectivul de animale pentru care se solicta SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data-limita de depunere a cererii unice de plata, dar nu mai tarziu de prima zi a perioadei de retinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind plaţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat.

 Sursa: Agrointeligenta

Login pentru a posta comentarii