Gospodăria țărănească scutită de impozite! Legea a intrat în vigoare de astăzi!

 

Gospodăria țărănească scutită de plata impozitelor pe terenuri și clădiri! Legea promulgată vineri, 20 noiembrie, de președintele Klaus Iohannis care prevede o nouă serie de facilități fiscale pentru membrii cooperativelor a fost publicată în Monitorul Oficial și intră în vigoare de astăzi, luni 23 noiembrie. Cea mai importantă prevedere vizează gospodăria țărănească care poate deveni membru cooperator asociat în cooperative agricole și astfel poate fi scutită de la plata impozitului pe terenuri și clădiri!

Prin noua lege care a intrat în vigoare de astăzi se prevede ”scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016”.  Același document arată că contractele între cooperativa agricolă și membri se încheie pe o perioadă de minimum 3 ani!

Iată câteva modificări legislative aduse de Legea pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004:

 La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

”Gospodăria țărănească poate deveni membru cooperator asociat în cooperative agricole. Definirea și modul de autorizare a gospodăriei țărănești se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.”

La articolul 76 alineatul (1), literele b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b) – e), astfel: pentru primii 5 ani de la începerea desfășurării activității în cazul celor nou-înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani, pentru cele deja înfiinţate, care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 10.000.000 euro (o creștere a pragului de la 3.000.000 euro n.r), cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exerciţiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;
e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.”

Important de precizat că în Legea nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004, aflată în vigoare din 13 ianuarie 2019, este precizat că membrii cooperativei sunt scutiți și de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperativele agricole de la aceștia.

La articolul 76 după litera e) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, lit. e1), cu următorul cuprins:
„e1) scutirea cooperativelor agricole de la plata impozitului pentru clădirile și terenurile aflate în patrimoniu, utilizate pentru prestarea de servicii către membrii cooperatori;”.

Același document arată că stabilirea criteriilor și modalităților potrivit cărora membrii cooperatori și cooperativele agricole vor beneficia de scutirile de impozite se va face prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.

Login pentru a posta comentarii
Go to top