Index articole

Egalitate de șanse

Egalitatea de șanse este un drept fundamental prin care oricine este liber să își dezvolte propriile aptitudini și să își exprime opțiunile, fără a fi influențate de particularitățile sexului căruia îi aparține. Comportamentele, aspirațiile și nevoile diferite ale femeilor și bărbaților, trebuie să beneficieze de apreciere și promovare egală. Discriminarea de gen este o încălcare a drepturilor omului.

În România, problematica egalității de șanse este reglementată prin Legea nr. 202 din 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Domeniile în care se aplică măsurile pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex sunt: munca, educația, sănatatea, cultura și informarea, politica, participarea la decizie, furnizarea și accesul la bunuri și servicii și alte domenii reglementate prin legi speciale.

În virtutea respectării acestui principiu, în cadrul proiectului nostru Start-up business – „O șansă pentru tine și comunitatea ta”, ne-am propus scopul ca cel puțin 50% dintre cele 620 de persoane care vor beneficia de formare profesională în cadrul proiectului, să fie femei (adică min. 310 femei).

Datorită faptului ca femeile au o atitudine mai introvertită asupra deschiderii unui business, încurajăm participarea activă a acestora în proiectul nostru.

Astfel, urmărim promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârsta sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general.

În acest sens, principiul egalității de șanse este integrat în proiect prin:

 • Metodologia de selecție a grupului țintă: persoanele de sex feminin vor beneficia de punctaj suplimentat în cadrul procesului de seleție, atfel încât 50 % din din persoanele selectate să fie de sex feminin (adică în total 310 femei);
 • Cursul de formare în antreprenoriat: va avea o secțiune dedicată exclusiv principiului egalitătii de șanse;
 • Metodologia de selecție a afacerilor create: persoanele de sex feminin vor beneficia de punctaj suplimentar în cadrul acestui proces;
 • Afacerile sprijinite prin proiect care creează noi locuri de muncă pentru femei vor beneficia, de asemenea, de punctaj suplimentar;
 • Monitorizarea afacerilor sprijinite: se va aloca o atenție deosebită respectării acestui principiu al egalității de șanse;
 • Diseminarea: acest principiu va fi promovat pe toate canalele de comunicare online, conferințe de presă, etc;

Nediscriminarea

Discriminarea: a diferenţia sau a trata diferit două persoane sau două situaţii, atunci când nu există o distincţie relevantă între acestea sau de a trata într-o manieră identică situaţii care sunt în fapt diferite.

Directive UE anti-discriminare și legislația națională interzic atât discriminarea directă, cât şi discriminarea indirectă şi dau aceeaşi definiţie a discriminării.

În cadrul acestui proiect sunt respectate prevederile legislației în vigoare cu privire la nediscriminare, egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și se va evita orice formă de discriminare, nefăcând-se nici-o deosebire, excludere, restricție sau preferințe indiferent de:

 • rasă
 • naționalitate,
 • etnie
 • limbă
 • religie
 • categorie socială,
 • convingeri
 • gen
 • orientare sexuală
 • vârstă
 • handicap
 • boala cronică necontagioasă
 • infectare HIV
 • apartenență la o categorie defavorizată

În acest sens, în cadrul proiectului nostr, principiul nediscriminării este integrat în:

 • Recrutarea și selecția grupului țintă în proiect: se va face prin evitarea oricărei discriminări pe motive de etnie, sex, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală;
 • Cursul de formare în antreprenoriat: prevede o secțiune care va fi dedicată exclusiv prezentării principiului nediscrminarii;
 • Metodologia de selecție a planurilor de afaceri: se va acorda o alocare de punctaj suplimentar integrării acestui principiu al non-discriminării în cadrul funcționării lor

Accesibilitate pentru persoane cu dizabilităţi

Dizabilitate: termen general pentru pierderile sau devierile semnificative ale funcţiilor sau structurilor organismului, dificultăţile individului în executarea de activităţi şi problemele întâmpinate prin implicarea în situaţii de viaţă, conform Clasificării Internaţionale a Funcţionării Dizabilităţii şi Sănătății.

În vederea garantării conformării cu principiul egalităţii de tratament în legătură cu persoanele cu dizabilităţi, art. 5 din Directiva Consiliului privind relaţiile de muncă 2000/78/CE prevede ca, în cazurile particulare în care se impune, angajatorii trebuie să ia măsurile necesare pentru a permite unei persoane cu dizabilităţi să aibă acces, să participe sau să promoveze la locul de muncă sau să beneficieze de instruire, cu excepţia cazului în care astfel de măsuri ar presupune un efort disproporţionat din partea angajatorului. Acest efort nu va fi disproporţionat când este suficient acoperit de măsurile existente în cadrul politicilor privind dizabilitatea ale statului în cauză. Aceasta presupune că, ori de câte ori este nevoie, trebuie luate măsuri adecvate pentru persoanele cu dizabilităţi tocmai pentru garantarea egalităţii de tratament, cu excepţia situaţiei în care se poate demonstra că o astfel de acomodare ar reprezenta o dificultate nefiresc de mare pentru cealaltă parte. Un exemplu în acest sens poate fi adaptarea orelor de lucru pentru persoanele cu dizabilităţi.

Integrarea pincipiului accesibilității persoanelor cu dizabilități se realizează în cadrul proiectului în conformitate cu „Strategia europeană a dizabilității 2010 - 2020 - Reinnoirea angajamentului către o Europă fără bariere” ca “posibilitate asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalti cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii“. Persoanele cu handicap au drepturi egale şi au dreptul la demnitate, egalitate de tratament, de viaţă independentă şi de participare deplină în societate. Activarea persoanelor cu handicap de a beneficia de aceste drepturi este principalul scop al UE de strategie pe termen lung pentru includerea lor activă.

În vederea susținerii acestui principiu, proiectul promovează accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la activitățile proiectului, urmând a fi selectate și integrate la activitățile proiectului minim 5 persoane cu dizabilități.

În acest sens, principiul accesibilității este integrat în proiect prin:

 • Afacerile nou create ce vor fi sprijinite prin proiect: se vor acorda punctaje suplimentare afacerilor care integrează principiul accesibilității în activitatea lor de bază și integrează în muncă persoane cu dizabilități;
 • În selecția afacerilor create vor fi punctate suplimentar afacerile create de persoane cu dizabilități și care vor încuraja crearea de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități;
 • Monitorizarea afacerilor sprijinite: se va aloca o atenție deosebită respectarii de către acestea a principiului accesibilității;
 • Diseminarea: acest principiu va fi promovat pe toate canalele de comunicare online, conferințe de presă, etc;

Schimbări demografice

Principalele schimbări demografice care au avut loc de-a lungul anilor au determinat coborârea TFR (total fertility rate – rata totală de fertilitate) din ţările OSCE sub rata naturală de înlocuire de la începutul anilor optzeci (care este de 2,1 nașteri pentru fiecare femeie).

S-au schimbat modelele de familie: a crescut numărul familiilor monoparentale, a crescut rata divorţurilor şi a scăzut cea a căsătoriilor, a crescut vârsta la prima căsătorie şi numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei.

S-au schimbat comportamentele fecunde: ratele reduse de fertilitate, împreună cu creşterea speranţei de viaţă au dus la o creştere rapidă a vârstei populaţiei. Astfel a scăzut potenţialul de reproducere al populaţiei, şi au crescut riscurile de sustenabilitate economică şi financiară a sistemelor de protecţie socială.

Nu doar România, ci întreaga Europă se confruntă cu schimbări demografice serioase, care în viitor va pune în dificultate piața muncii.

Astfel, proiectul nostru și-a propus integrarea și promovarea acestui principiu, alocând secțiuni dedicate acestui principiu în activitățile proiectului, după cum urmează:

 • Cursul de formare: se va aloca o secțiune dedicată explicării principiului pentru o conștientizarea fenomenului, promovarea lui și pentru a oferi modalități concrete de integrare a acestui principiu în afacerile nou create;
 • Selecția afacerilor ce vor fi subventionate prin proiect: afacerile care creează locuri de muncă pentru persoane vârstnice, persoane care provin din familii cu copii, familii monoparentale, migranți etc., vor beneficia de punctaje suplimentare în procesul de selecție a acestora.

De asemenea, afacerile care vor ține cont de condițiile de muncă, de nevoia de dezvoltare continuă a angajaților, în special a angajaților tineri și cei vârstnici, precum și promovarea relației angajat – angajator care să permită implicarea și dezvoltarea sociala a angajatilor, vor beneficia de punctaje suplimentare în cadrul procedurii de seleție;

 • Mentorat: se va acorda o atenție deosebită acestui principiu, procedându-se la explicarea avanatajelor pe care integrarea lui în activitatea de bază a afacerii le generează pentru sustenabilitatea și dezvoltarea afacerii.
 • Diseminarea: acest principiu va fi promovat pe toate canalele de comunicare online, conferințe de presă, etc;

Legislaţie naţională aplicabilă

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată;
 • Strategia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei si bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii;
 • Hotărârea Guvernului nr. 967/1999 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei Consultative Interministeriale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CODES);
 • Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1;
 • Codul Muncii, art. 3-9;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 republicată privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 • Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (HG. nr. 1273/2000);
 • Hotărârea Guvernului nr. 285 din 4 martie 2004 privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;
 • Hotărârea Camerei Deputaţilor privind înfiinţarea Comisiei pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi (Hotărârea nr.24/18 noiembrie 2003);
 • Strategie pentru protecţia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013 "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări";
 • Hotărârea Guvernului nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013;